Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Emaneti i izdaja Allaha, Njegovog Vjerovjesnika i ummeta - II dio

Odgovorne poslove davati samo onima za to dostojnim

Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao Ebu Zerr, radijallahu anhu, i pitao ga da mu da neki položaj rekao mu je: “O Ebu Zerre! Ti si slabić a ona (vlast) je emanet i ona će na Sudnjem danu biti poniženje i kajanje. Osim onome koji je prihvati s pravom i izvrši obavezu koja je na njemu.”[1]
To je rekao tom svom ashabu Ebu Zerru, radijallahu anh, kog je mnogo volio. Ali ljubav prema nekome ne znači da je isti i sposoban za određene položaje.
Taj isti Ebu Zerr, radijallahu anhu, nam je prenio i još jedan detalj tog, najvjerovatnije, istog razgovora kada mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, još rekao:
“O Ebu Zerre! Ja vidim da si ti slabić a ja, zaista, volim tebi što volim i sebi; ne budi vladar ni dvojici i ne preuzimaj imetak jetima.”[2]

I prenio nam je da ćemo imati vladare i vođe koji će umrtviti jedan od stubova ove naše plemenite vjere:“O Ebu Zerre! Poslije mene će biti vladari koji će umrtviti namaz pa ti klanjaj namaz u njegovo vrijeme. Ako ga klanjaš u njegovo vrijeme on će ti biti dar, u suprotnom ti si već zaštitio svoj namaz.”[3]
To je uistinu predznak Sudnjeg dana; kada nas budu vodili ljudi koji ne drže ni do osnovnih obaveza prema Allahu pa kako će držati do svojih obaveza prema stvorenjima?!

Prenosi Ebu Musa, radijallahu anhu, da je sa dvojicom ljudi iz njegova naroda ušao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su i jedan i drugi zatražili od njega da ih postavi na neku vodeću poziciju. Tada je on rekao: ”Mi, tako nam Allaha, ovaj posao (vlast) ne dajemo onome ko ga traži i niti onome ko čezne za njim.”[4]
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
“Kog preuzme sudstvo zaklan je i bez noža.”[5]
Ma`kal ibn Jesar, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
“Nema tog roba kom Allah da na čuvanje stado pa umre a on tog dana kada umre umre kao obmanitelj svoga stada a da mu Allah neće zabraniti Džennet.”[6]

Prenosi Ebu Merjem el-Ezdijj, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
“Ko preuzme upravljanje javnim poslovima muslimana pa se zakloni pred njihovom potrebom, njihovom nuždom, njihovim siromaštvom i njihovom neimaštinom Allah će se na Sudnjem danu zakloniti od njega pred njegovom potrebom, njegovom nuždom, njegovim siromaštvom i njegovom neimaštinom.”[7]

Jer preuzeti društvene poslove a za njih biti nesposoban ili prema njima biti nemaran je očita izdaja emaneta. A onaj ko nema emaneta nema ni vjere.

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Nema vjere ko nema emaneta (povjerenja) i nema vjere onaj ko ne drži do obećanja.”[8]

Govoreći o ovoj problematici imam Ibn Tejmijjeh, rahimehullah, kaže: "Obaveza je onome ko ima vlast da na svaki položaj od položaja muslimana imenuje najboljeg kojeg može naći za taj posao. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko preuzme neki položaj nad muslimanima pa imenuje nekog čovjeka a ima onog ko je od njega bolji za muslimane taj je izdao Allaha i Njegovog Poslanika." A u jednoj drugoj verziji: "Ko okači čovjeku neki posao nad određenom skupinom, a on među tom skupiniom ioma nekog ko je podesniji od njega taj je izdao Allaha i Njegovog Poslanika i izdao je vjernike." Ovu predaju bilježi imam Hakim u svom "Sahihu". Neki prenose da su ovo riječi Omera koje je izrekao svom sinu (Abdullahu) jer se to i prenosi od njega.

A Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je rekao:
"Ko preuzme neki položaj nad muslimanima pa imenuje nekog čovjeka radi ljubavi ili radi rodbinske veze među njima pa taj je izdao Allaha, Njegovog Poslanika i muslimane."

To (pravednost u vlasti) je njegova obaveza te je obavezan tražiti one koji imaju pravo na vlast; među njegovim zamjenicima koji se postavljaju u pokrajinama, među njegovim namjesnicima koji vrše vlast, među sudijama, vojnim komandantima, predvodnicima vojski;  mladima i starima, među onima koji brinu o finansijama, među raznim ministrima, pisarima, poglavarima, onima koji ubiru poreze i zekate i ostale imetke koji pripadaju muslimanima.

Svakom od njih obaveza je da imenuje i postavi najboljeg kojeg može naći. A to se završava (odnosi)  i na imame koji predvode namaz i mujezine, učaće, učitelje, vođe hadždža, poštu, izaslanike (delegate), čuvare hazni, stražare tvrđava i one koji posebno čuvaju kapije tvrđava i gradova, vojne oficire; visokorangirane i nižerangirane, vođe plemena i tržnica i vođe sela, zapravo poglavare.

Te je obaveza svakom onom ko preuzme neku javnu službu nad muslimanima, njima i drugima, da imenuju tamo gdje je njihova nadležnost, na svakom mjestu, one koji su najbolji a koje imaju. Ne smije dati prvenstvo čovjeku samo zato što on traži vlast ili je preduhitrio u traženju vlasti.

Čak šta više, to bi trebao biti razlog zabrane jer je u dva "Sahiha" (Buhari i Muslim) od Vjerovjesnika,  sallallahu alejhi ve sellem, došlo da su mu neki ljudi ušli i tražili vlast pa je rekao: ”Mi ovaj posao (vlast) ne dajemo onome ko ga traži.”

A Abdur-Rahmanu ibn Semuri je rekao: "Ko bude tražio sudstvo i bude na tome pomognut (zauzimanjem) biće mu prepušten a ko ne bude traži sudstvo i ne bude na tome potpomognut Allah će mu spustiti meleka koji će ga usmjeravati." Bilježe ga autori "Sunena"[9]

Pa ako zaobiđe onog koji je preči i bolji te postavi nekog drugog samo zbog rodbinske veze među njima, ili zbog toga što ga je ovaj oslobodio ropstva ili zbog prijateljstva ili zato što su iz iste zemlje, istog mezheba, istog tarikata ili istog roda (nacije) - kao što je Arap, Perzijanac, Tutčin, Rimljanin -, ili mitom koje uzima od njega u vidu imetka ili neke druge koristi, ili nekim drugim razlogom, ili zbog toga što u srcu nosi mržnju prema onome koji je sposobniji (preči), ili zbog neprijateljstva među njima dvojicom pa taj je izdao Allaha, Njegovog Poslanika i vjernike i ušao je u ono što mu je zabranjeno u riječima Uzvišenog:
"O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte."[10]

 A potom je rekao:
"I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika."[11]

Jer čovjek zbog njegove ljubavi prema svom djetetu ili zbog njegova oslobođenika damu prednost u nekim javnim poslovima ili na njih postavi nekoga ko to ne zaslužuje te time izda svoj emanet (povjerenje). Takođe, nekada mu da prednost u višku (prilikom dijeljenja) imetka ili njegovom čuvanju uzimajući ono što mu ne pripada, ili davanje prednosti u nekim javnim poslovima onome ko mu se dodvorava (laska mu) te time izda Allaha i Njegovog Poslanika i izda svoj emanet.

Zatim, onaj koji izvršava emanet suprostavljajući se svojim porivima Allah će ga učvrstiti i čuvaće mu njegovu porodicu i njegov imetak. A onaj koji se pokori svojoj strasti Allah će ga kazniti obarajući mu njegovu nakanu te će biti osramoćen u svojoj porodici i njegov imetak će mu nestati (propasti).

Vezano za ovo navodi se poznati događaj kada je jedan od halifa iz dinastija Abasija zatražio od nekog učenjaka da mu ispriča nešto što je on zapamtio, pa je rekao:

Zapamtio sam Omera ibn Abdul-Aziza kada mu - kada je ispuštao zadnje izdisaje - neko reče:
"O vladaru pravovjernih! Osiromašio si svoju djecu i ostavio ih bez imetka, siromašnima bez ičega.”

Reče:  “Uvedite mi ih!”

Pa su ih uveli, a bilo ih je više od deset sinova i nijedan od njih nije bio punoljetan. Kada ih je vidio oči su mu zasuzile a onda je rekao:
"O sinčići moji, vallahi, nisam vas lišio prava koje vam pripada a niti sam bio od onih koji uzimaju imetak ljudi pa da ga dam vama. Vi ste jedan od dva čovjeka;
ili čovjek koji se boji Allaha, pa Allah čuva dobre. Ili onaj koji nije dobar, pa ja ne želim da mu ostavim ono što će ga pomoći na nepokornosti Allahu. Pa ustanite od mene!"

On dalje kazuje: "Pa sam vidio njegovo dijete kako daje stotinu konja na Allahovom putu onima koji se bore."[12]

Halil Makić

[1] Hadis je sahih a bilježi ga imam Muslim.

[2] Hadis je sahih a bilježe ga imam Muslim, Ebu Davud i Nesa`ijj.

[3] Hadis je sahih a bilježe ga imam Muslim i Tirmizi.

[4] Hadis je sahih a bilježi ga imam imam Buhari (7149) i Muslim.

[5] Hadis je hasen a bilježe ga imam Ebu Davud i Tirmizi.

[6] Hadis je sahih a bilježe ga imam Buhari i Muslim.

[7] Hadis je sahih a bilježe ga imam Ebu Davud, Ibn Madžeh i Hakim.

[8] Hadis je sahih a bilježe ga imam Ahmed i Ibn Hibban.

[9] Prenosi ga Enes ibn Malik, radijallahu anhu, a bilježe ga imam Ahmed, Ebu Davud (3578), Tirmizi (1323), Ibn Madžeh (2309) i Hakim.

[10] El-Enfal 27.

[11] El-Enfal 28.

[12] Iz njegove knjige "Es-sijase eš-šerijjeh fi islahir-ra`ii ver-reijjeh" str. 17 i 18 u dijelu pod naslovom "Imenovanje najpodesnijeg" (isti`malul-aslah).

Društvo


 • Lijenost ili glupost: Muslimani aktivno rade pet minuta

  Allah dž.š. u Kur'anu veli: ''Allah, uistinu, voli muhsine (one koji dobro čine)'' (Nisa 36). Muhsin je, dakle, onaj koji čini dobro a samim tim ihsan je dobročinstvo. Ihsan, također, može označavati i težnju ka savršenosti i... više/mehr

 • Da li je ”NASA” sakrila činjenice o noći Lejletul-kadr?

  Islam neprestalno registrira nove svjedoke u svemiru kako bi, s vremena na vrijeme, sa svojim ”novim” svjedocima stao pred ”Sud religija” da progovore istinom pred njegovim sudijama, vijećnicima i advokatima, oslanjajući se na... više/mehr

 • Život trošimo u zarađivanju imetka, a 70% od toga koriste drugi, a ne mi

  Kada je televizor došao u naše kuće, zaboravili smo kako čitati knjige.
  Kada je automobil došao pred vrata naših kuća, zaboravili smo hodati. više/mehr

 • Musaovo dobročinstvo i njegova dova

  I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i rece: "Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!“ više/mehr

 • Hadžera – majka Ismailova

  Zvala se Hadžer a kažu i Adžer.[1] Ne znamo mnogo o toj majci plemenitog roda prije nego je postala služavka jedne od najuglednijih i najljepših žena svoga zemana Sare ... više/mehr

 • Ka produktivnoj ličnosti

  Mladost je viteštvo, snaga, energija i vitalnost. To je jedna velika blagodat za onog ko je umije investirati i lijepo je obavezati onim što će kasnije donijeti korist njemu, njegovoj porodici i njegovoj zemlji. Zato je omladina... više/mehr

 • Vjerski kič ili balijski kenjčiluk

  Bilesi, još nije vrijeme da bar vjerskom kiču pronađemo nekakav ukus, potrebnu mjeru, i razboritost. Ehlen we sehlen, hosgeldiniz, welcome, draga Esmeralda! više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de