Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Post

Uzvišeni Allah kaže:
„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183)

Talha ibn Ubejdullah, radijallahu anhu, prenosi da bi Vjerovjesnik, allallahu alejhi ve sellem, kada bi vidio mladak, govorio: "Allahu naš, neka nam mlađak dođe s mirom, imanom, selametom i islamom! Moj i tvoj gospodar je Allah, o mlađače upute i dobra!" 
(Prenosi ga Tirmizi i kaže: “Hadis je hasen”)

Ebu Abbas Sehl ibn Se`ad, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih će ući postači na Sudnjem danu i više niko osim njih. Reći će se: 'Gdje su postači?' Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući, osim njih. Kada oni udu, ona če se zatvoriti i niko više na njih neće ući." (Buhari i Muslim).

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Ko se ne prode lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće." (Buhari)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Kada dođe prva noć mjeseca Ramazana sputaju se šejtani i džinni buntovnici. Pozatvaraju džehennemska vrata i nijedna se od njih ne otvore. I pootvaraju se džennetska vrata nijedna od njihse ne zatvore. A glasnik doziva: O ti koji želiš dobro pristupi, a ti koji želiš zlo odstupi. I Allah ima one koje oslobađa vatre i to svake noći.” (Hadis je sahih a bilježi ga Tirmizi (682) i Ibn Madže (1642)).

Usman ibn Ebil-As, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Post je štit od vatre kao što je štit nekog od vas od borbe.”
(Hadis je sahih. Bilježe ga imam Ahmed, Nesa˙ijj i Ibn Madže. Pogledati “Sahih el-Džami`u el-sagir” br. 3879 od šejha Albanija).

Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
„Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu, post će reći: ‘Gospodaru, ja sam ga spriječio od hrane i prohtjeva danju, pa omogući mi da činim šefa'at za njega, a Kur'an će reći: ‘Gospodaru moj, ja sam ga spriječio od sna noću, pa omogući mi da se zauzimam za ovog tvog roba, i bit će im dozvoljeno.“ 
(Hadis je sahih. Bilježe ga imam Ahmed, Taberani, Hakim i Bejheki. Pogledati “Sahih el-Džami`u el-sagir” br. 3882 od šejha Albanija).

Hutbe


 • Tako mi vremena

  „Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (Al-Asr 1-3) više/mehr

 • Islam, iman i ihsan

  „O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike... više/mehr

 • Isra i miradž

  “Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Hrama svetog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (Al-Isra` 1) više/mehr

 • Šta znaš o islamu

  „Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! ..." više/mehr

 • Šta znači moja pripadnost džematu

  „I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,
  i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to... više/mehr

 • U susret ramazanu

  „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu... više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de