Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

U susret ramazanu

U susret ramazanu (Begegnung mit dem Ramadan)

„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.“ (Al-Baqara 185)

Prenosi Ebu Seid el-Hudrijj, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema nijednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah neće tim danom udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (koliko se proputuje za sedamdeset godina)." (Buhari i Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se (nagradi), oprošteni su mu (mali) grijesi koje je do tada počinio." (Buhari i Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada dođe ramazan, otvaraju se dženetska vrata, zatvaraju se džehenemska, a šejtani se vezuju (u lance)."" (Buhari i Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata džehima – Džehennema, u njemu se neposlušni šejtani vezuju u lance, u njemu je noć bolja od hiljadu mjeseci i onaj kobude lišen njena dobra, on je zaista lišen (svakog) dobra.'' 
(Hadis je sahih a bilježi ga Ahmed, El-Nesaijj i Bejheki. Pogledati “Sahih el-džami`u el-sagir” br. 55 od šejha Albanija).

Hutbe


 • Tako mi vremena

  „Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (Al-Asr 1-3) više/mehr

 • Islam, iman i ihsan

  „O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike... više/mehr

 • Isra i miradž

  “Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Hrama svetog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (Al-Isra` 1) više/mehr

 • Šta znaš o islamu

  „Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! ..." više/mehr

 • Šta znači moja pripadnost džematu

  „I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,
  i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to... više/mehr

 • Post

  Uzvišeni Allah kaže:
  „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de