Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Četiri najodabranije džamije (I)

Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!”

Sam izraz mesdžid je naziv za mjesto činjenja sedžde.

U vjerodostojnim predajama navodi se da je sva Zemlja podesna da bude mesdžid: “I meni je sva Zemlja učinjena mesdžidom.”

Od toga se izuzimaju samo neka posebna mjesta te se ne mogu uzeti kao mesdžidi zbog posebnih svojstava koja poprime kao što su đubrišta, klaonice, mezarja, hamami, mjesta poznata kao legla pljačkaša, mjesta na kojima su uništeni prijašnji narodi, torovi kamila i mjesta koja su oteta.

U tradiciji (urfu) džamija (mesdžid) je svako ono mjesto koje je posebno predviđeno za obavljanje namaza i pripadnost takvih mjesta posebno se pripisuje Allahu: “U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer,

ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni…

Zato je džamije zabranjeno koristiti za one poslove i radnje čija je pozadina, prije svega, ovodunjalučka kao što je kupoprodaja, razglašavanje izgubljenih stvari i slično.

U hadisu Resulullaha, sallallahu alejhi ve selleme, se navodi da je rekao:

“Kada vidite čovjeka da prodaje ili kupuje u džamiji recite mu: `Dabogda ti Allah nedao zaradu u toj trgovini.”

Isto tako je i sa oglašavanjem izgubljene stvari. Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:

“Kada čujete nekoga ko u mesdžidu oglašava izgubljenu stvar, recite mu: `Dabogda ti je Allah ne vratio!`. Jer džamije nisu sagrađene za to.”

Enes ibn Malik prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, beduinu koji je mokrio u džamiji, rekao:

“Ove džamije nisu sagrađene za tako nešto. One su samo za spominjanje Allaha i ono što je u tom značenju.”

Imam Malik je zabilježio u svom djelu “Muvetta`” da je Omer, radijallahu anhu, uskraj (izvan) džamije sagradio jedan prostor koji se naziva Batha` te rekao:

“Ko želi da galami, recituje poeziju ili diže svoj glas neka izađe u taj prostor.”

A u ajetu koji je naveden na početku ovog teksta naveden je izraz “el-mesadžid” tj. džamije” u množini i sa određenim članom što obuhvata sve džamije.

Uz to, Uzvišni Allah je posebno izdvojio neke džamije tako što ih spomenuo u Svojoj Knjizi i odlikovao ih nekim posebnostima.

Mesdžidul-haram (Kaba) i  Mesdžidul-Aksaa

Prva je Mesdžidul-haram (Kaba). Uzvišeni Allah kaže:

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.

U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba biti siguran. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.

Te je spomenuo sedam osobenosti koje nemaju druge džamije:

– to je prvi hram sagrađen za ljude
– blagoslovljen je
– putokaz je svjetovima
– u njemu su znamenja očevidna
– u njemu je mjesto na kojem je stajao Ibrahim
– onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan i
– hadždž i umra obavljaju se kod njega.

A ima i drugih osobenosti.

Što se tiče Mesdžidul-Aksaa Uzvišeni Allah kaže:

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

Te je odlikovana time da je ona bila mjesto poslanikovog noćnog putovanja, njena okolina je blagoslovljena i u njoj su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve selleme, pokazana neka znamenja Gospodara njegova.

Postojala je mogućnost da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, bude uzdignut na svoje nebesko putovanje i iz srca Mekke, iz Mesdžidul-harama. No, Uzvišeni je htio da mu pokaže neka od Svojih znamenja kao što su znakovi puta kako bi mu to bio dokaz protiv Kurejšija kada bude izvjestio o svom noćnom i nebeskom putovanju (el-isra` vel-miradž).

Zatim, Džibrilovo davanje njemu tri posude; jedna s mlijekom, jedna s vodom i jedna s alkoholom te njegov odabir mlijeka kao znaka čiste prirode (fitre), susret s vjerovjesnicima i njegovo predvođenje njih u namazu u Mesdžidul-Aksau i pored toga što ih je vidio na sedam nebesa… sve su to neka od Allahovih znamenja koja su pokazana Njegovom Vjerovjesniku u Mesdžidul-Aksau.

 Poslanikova džamija i Kuba džamija

Vezano za mesdžid u Kubi Uzvišeni Allah je objavio:

Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste.

U Muslimovom “Sahihu” došla je predaja da je Ebu Seid, radijallahu anhu, pitao Resulullaha, sallallahu alejhi ve selleme: “Koji je to mesdžid koji je od prvog dana sagrađen iz strahopoštovanja prema Allahu (al-takva)?” Pa je uzeo, sallallahu alejhi ve selleme, pregršt šljunka koji je bacio na zemlju svoje džamije te rekao: “Ovaj vaš mesdžid”.

U djelu “Bulugul-meram” i drugima došla je predaja od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao stanovnicima Kube: “Uistinu vas Allah hvali!” Rekoše: “Nakon upotrebe kamenja mi se čistimo i vodom.”

Imam Tirmizi i Ebu Davud bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

“Ovaj ajet je objavljen o stanovnicima Kube: “… u njoj su ljudi koji vole da se često peru…”

U jednoj predaji koja govori u Benu Amr ibn Auf, Reslullah, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:

“Allah vas je pohvalio najljepšom pohvalom vezano za čišćenje, pa šta je tajna tog vašeg čišćenja?”

Rekoše: “Nakon nužde peremo se vodom.”

Hadis imama Muslima govori o Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve selleme, džamiji a ove predaje o mesdžidu Kube. Ibn Hadžer, rahimehullah, kaže: “Istina je da su oba ta mesdžida sagrađena na bogobojaznosti a riječi Uzvišenog  “… u njoj su ljudi koji vole da se često peru…” odnose se na stanovnike Kube.

A ima i mišljenja da je hadis Muslima koji se posebno odnosi na Poslanikovu, sallallahu alejhi ve selleme, džamiju došao kao odgovor na razlaz dvojice ljudi oko toga na koji se mesdžid odnosi ajet. Te je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, htio da im pojasni da se ajet ne odnosi samo na mesdžid Kube već da je on općenit za svaki mesdžid koji se sagradi na bogobojaznosti a da je `ibret (pouka) u općenitosti izraza a ne u posebnosti povoda`, kao što je to poznato u nauci usula.

Shodno tome, ajet je obuhvatio i obuhvata svaki mesdžid ma gdje bio, ukoliko mu je temelj od prvog dana njegove gradnje na bogobojaznosti. Tome svjedoči i sam kontekst ajeta u odnosu na ono što se spominje prije i poslije njega. Prije njega je došlo kazivanje o Mesdžidud-dirar (džamija sagrađena radi nanosenja štete muslimanima) i to Njegovim riječima:

A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio – sigurno će se zaklinjati: “Mi smo samo najbolje željeli” – a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.

Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu…”

Poznato je da je Mesdžidud-dirar bio u naselju Kuba te su tražili od Resulullaha, sallallahu alejhi ve selleme, da im klanja u njoj radi, navodno, berićeta i kao potvrda njena postojanja što bi im koristilo kao ispirka. No, Allah je razotkrio njihovu stvarnost.

Tako je ajet došao komparirajući ta dva mesdžida te mu kaže:

“…Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati…”

Neposredno nakon toga dolazi do još jedne komparacije ali ova sada je općenitija od prve, i to Njegovim riječima:

Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.

Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. – A Allah sve zna i mudar je.”

Time je to ujedno i sebeb spuštanja komparacije između dvije oprečne osnove te da je prvenstvo u ajetu :“… od prvog dana… ” prvenstvo proporcionalnosti tj. srazmjerno svakom mesdžidu od prvog dana njegove gradnje iako se, naizgled, ovdje misli na posebno vremensko prvenstvo a to je prvi dan poslanikovog, sallallahu alejhi ve selleme, dolaska u Medinu kada je odsjeu u Kubi. Tako, ova komparacija u ajetu ostaje, inša Allah, prisutna u svakom vremenu i na svakom mjestu, kako je već prije i navedeno.

Prema tefsiru: “Adva`ul-bejan” 8/332-338 od šejha Muhammed Emina Šenkitija, rahimehullah

Preveo i pripremio: Halil Makić

Preuzeto sa: www.imam.ba

 

Islamske temeKontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de