Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Četiri najodabranije džamije (II)

Specifičnosti ove četiri džamije

Specifično su izdvojene ove četiri džamije zbog određenih stvari koje ih međusobno vežu brojnim vezama a najznačajnija je ta što je mjesto njihova određivanje bilo objavom ili slično objavi.

O Bejtul-haramu došle su Njegove, uzvišen neka je, riječi:

I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram…”

O Mesdžidul-Aksa`u došlo je u predajama da je Allah objavio Svom poslaniku Davudu: “Sagradi Mi Kuću!”

Reče: “A  gdje želiš da Ti je sagradim, o moj Gospodaru?”

“Tamo gdje vidiš konjanika učitelja koji je isukao svoju sablju.”  Pa ga je istog trena vidio na svom mjestu a bilo je to dvorište jednog čovjeka od Israelićana…

O Kuba džamiji navodi se jedna predaja, u čijem senedu ima slabosti, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, kada je odsjeo u Kubi rekao: “Ko će uzjahati ovu kamilu?” Pa ju je uzjahao Alija a on mu reče: “Pusti joj uzde!” Kamila se sama spustila a on reče: “Označite mesdžid ondje gdje se ona spustila!”

A o Poslanikovoj džamiji navodi se u svim djelima njegova životopisa da kada je on – kada je stigao iz Mekke – prolazio kroz svako medinsko naselje govorili su mu: “Svrati, i s brojem i s opremom!” A on bi govorio:

“Pustite je samu, njoj je naredba (od Allaha) poslata. Tako je ona stigla do pred kuću Ebu Ejjuba el-Ensarije, radijallahu anhu. Ispred nje je bilo prihvatište za jetime i židovsko groblje. On je kupio to zemljište, izmjestio grobove i sagradio džamiju.”

Isto tako, ova četiri mesdžida imaju zajedničku vezu u izgradnji jer su ih sva četiri izgradili Allahovi poslanici.

Mesdžidul-Haram sagradio je Ibrahim, alejhis-selam. To je građevina koju spominje Kur`an a ono što je bilo prije njega spominje se u raznim predajama. U Kur`anu je potvrđena ovo:

I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: “Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!

Takođe, Bejtul-Makdis. Između njega i Mesdžidul-Harama je razmak od četrdeset godina (tj. od njegove obnove) kao što se to navodi u hadisu kod imama Buharije.

Što se tiče Kuba džamije pa sam Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, je učestvovao u njenoj izgradnji. U kazivanju o njenoj izgradnji navodi se da je neki čovjek sreo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, kako nosi kamen te mu je rekao: “Pusti me da ga ja nosim umjesto tebe, o Allahov, poslaniče.”

A on mu reče: “Idi i ponesi neki drugi jer ti nisi ništa potrebniji sevapa od mene.”

A takođe i njegova časna džamija u Medini Munevveri. Prvo ju je sagradio od palmina stabla i grana a onda je sagradio, drugi puta, po povratku sa Tebuka od (kamenih) zidova.

Zbog ovih osobenosti ove četiri džamije su, kao što je već navedeno, odlikovane od svih drugih džamija.

Jedna od tih najbitnijih odlika je udvostručenost djela obavljenih u njima, a osnovno je namaz kao što je tako i naslovio jedno poglavlje u svom “Sahihu” imam Buhari: “Poglavlje o vrijednosti namaza u džamijama Mekke i Medine”. I tu je naveo dva hadisa.

“Sedla se ne pritežu nego samo za tri džamije: za Sveti hram u Mekki, džamiju Allahovog Polsanika, sallallahu alejhi ve selleme, (u Medini) i džamiju Aksa (u Jerusalemu).”

I drugi:

“Namaz obavljen u ovoj mojoj džamiji bolji je od hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji, izuzev Svetog hrama u Mekki.”

Takođe, Poslanikova džamija odlikuje se njegovom Revdom (bašćom) koja je jedna od džennetskih bašća. Kao i i njegovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Moj minber je na jednom od džennetskih bazena.” I ovo je poznati hadis.

“Ono što je između moje sobe (kuće) i mog minbera je jedna od džennetskih bašća. A moj minber je

na jednom od džennetskih bazena.”

Mesdžid Kuba` odlikovao je njegovim riječima: “Svak onaj ko se očisti u svojoj kući zatim dođe Kuba džamiji i u njoj klanja dva rekata imaće nagradu Umre.”

A autor djela “Vefa`u-l-vefa`i” kaže: Amr ibn Šebbe je rekao: pričao nam je Suvejd ibn Seid, pričao nam je Ejjub ibn Hajjam od Seida ibn Rekiša el-Esedijja koji kaže: Došao nam je Enes ibn Malik u  Kuba` džamiji i klanjao dva rekata kod jednog od ovih stubova. A onda je predao selam i sjeo te sjedosmo i mi oko njega. On reče: “Subhanallah, kako je samo veliko pravo ove džamije! Kada bi bila udaljena i na mjeseca dana razmaka zaslužuje da joj se dođe. Onaj ko izađe iz svoje kuće namjeravajući ovu džamiju da bi u njoj klanjao četiri rekata Allah mu to nadomjesti nagradom Umre.”

A Ibn Ebi Šejbe bilježi sa sahih senedom putem Aiše bint S`ad ibn Ebi Vekkas koja kaže: Čula sam moga oca kako kaže: “Da klanjam dva rekata u ovoj Kuba` džamiji draže mi je nego da dođem Bejtul-Makdisu dva puta. Kada bi oni znali šta je u Kuba`i umorili bi svoje kamile na tom putu.”

Zanimljivost  (između Mesdžidul-haram i Kuba džamije)

Ovdje se, samo po sebi, nameće pitanje: Zašto se kod džamije Kuba`- što nije slučaj kod drugih džamija – uvjetuje čišćenje (abdest-gusul) kod kuće a ne kod samog mesdžida?

O ovome sam dugu istraživao i nisam nikakva govora o tome našao. A onda mi se predočilo, na osnovu stvarnosti njene povijesti i njene veze sa stvarnošću muslimana i Mesdžidul-harama, da Kuba` ima mnogobrojne povezanosti s Mesdžidul-haramom.

Prvo: vremenski, džamija Kuba` je sagrađena prije Poslanikove džamije. A s pozicije relativnog prvenstva pa Mesdžidul-haram je prva Kuća (džamija) sagrađena za ljude a džamija Kuba je prvi mesdžid kog su sagradili muslimani.

Mesdžidul-haram je sagradio Ibrahim (el-Halil) a džamiju Kuba` je sagradio Pečat svih poslanika.

Mesdžidul-haramu je mjesto određeno po izboru od Allaha a slično njemu je i mjesto džamije Kuba`.

Sa stajališta tematike pa Mesdžidul-haram je sigurno mjesto i utočište i mještanima i došljacima a džamija Kuba` je bila sigurno mjesto, mjesto življenja i utočišta prvih muhadžira i stanovnika Kuba`e te namaz u njoj ima snažnu povezanost sa Mesdžidul-haramom jer svakom onome koji se očisti kod svoje kuće i namjeri namaz u njoj donosi nagradu umre.

A ako se postavi pitanje: uvjetovanost čišćenja kod svoje kuće a ne kod same džamije ukazuje, kao prvo, na jačinu brige o njoj i, drugo, na čistu namjeru prema njoj. Tu je i sličnost, ili praktično blizu tome, uvjetovanje ihrama za umru izvan harema, obzirom na udaljenost, a ne kod same Kabe prilikom stvarne umre.

Zato čišćenje u svojoj kući i odlazak u Kuba` džamiji radi namaza u njoj je kao ihram van harema (el-hill) i ulazak u harem radi tavafa i sa`ja.

Tu je, takođe, i kompenzacija muhadžirima onoga što ih je mimoišlo od blizine Bejtul-harama prije osvojenja Mekke.

A Allah Uzvišeni najbolje zna.

Prema tefsiru: “Adva`ul-bejan” 8/332-338 od šejha Muhammed Emina Šenkitija, rahimehullah

Pripremio: Halil Makić

 

Preuzeto sa: www.imam.ba

Islamske temeKontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de