Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Moral (el-huluk)

Od položaja “samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo” je i položaj ahlaka.

Uzvišeni Allah je rekao Svome Vjerovjesniku: “jer ti si, zaista, najljepšeg ahlaka.

Ibn Abbas i Mudžahid su rekli: ti si na velikoj vjeri, nema Meni draže vjere niti zadovoljnije kod Mene od nje. A to je vjera islama.

Hasan, radijallahu anhu, je rekao: “To je uljudnost (naobrazba) Kur`ana.”

Katade je rekao:

„To je ono što je naređivao od Allahove naredbe i zabranjivao ono što je Allah zabranio.“ To znači: ti si na ahlaku kojim te je Allah privilegovao u Kur`anu.

U dva Sahiha je došlo da je Hišam ibn Hakim pitao Aišu, radijallahu anha, o ahlaku Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa je rekla:

Njegov moral je bio Kur`an.

On dalje kazuje: Pa sam kanio da ustanem i ništa je više ne pitam.(Ovo bilježe imam Muslim, Ebu Davud, Ibn Madžeh, Ahmed i Hakim).

Sve plemenitosti ahlaka Allah mu je okupio u Njegovim riječima: “Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni.

Kaže Džafer ibn Muhammed: „Allah je naredio Svom Vjerovjesniku plemeniti ahlak i u Kur`anu ne postoji ajet sadržajniji za vrline plemenitog ahlaka nego što je ovaj ajet. Spominje se da kada je objavljen ovaj ajet Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Džibrilu: `Šta je ovo?` Reče:`Ne znam dok ne budem pitao.` Pa je pitao a onda se vratio njemu te rekao: `Allah ti naređuje da održavaš vezu (rodbinsku) s onim ko je kida od tebe, da daješ onome ko je tebe lišio i da oprostiš onome ko ti je nasilje učinio.`

Nema sumnje da onaj kome se pokorava spram ljudi ima tri situacije.

– Prva: naređivanje njima i zabranjivanje onog u čem je njihova korist.

– Druga: da uzima od njih ono što oni nude a što im je obaveza od pokornosti.

– Treća: ljudi su spram njega dvije skupine: onaj koji ga prihvata i voli i onaj koji mu je neprijatelj i oponent. I on spram svakog od ovih ima svoje obaveze.

Njegova obaveza kod naređivanja i zabranjivanja je da im naređuje dobro a dobro je sve ono u čem je dobro za njih i njihov život te da im zabranjuje suprotno.

Njegova obaveza spram onog što mu oni nude od pokornosti je da, dobrodušno i voljom, prihvati ono što je za njih lahko i čemu njihove duše streme i da ih ne opterećuje neprilikama i nevoljama pa da ih upropasti.

Njegova obaveza spram nepromišljenosti džahila je da ih se kloni, da im ne uzvraća istim i da se ne sveti radi sebe. Jer Uzvišeni Allah je rekao Svome Vjerovjesniku: “Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni.

Abdullah ibn Zubejr, radijallahu anhuma, je rekao: `Allah je naredio Svom Vjerovjesniku da lijepo postupa spram ahlaka ljudi.` Mudžahid je rekao: `To znači: lijepo, bez prezira i sumnjičenja, postupaj spram ahlaka ljudi i njihovih djela kao što je prihvatanje izvinjenja, opraštanje i suučesništvo, zanemarivanje pretjeranog istraživanja i traganja o suštinama njihovih unutrina.`

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je rekao: `Uzmi ono što ti je odobreno od njihova imetka, a to je ono što je iznad potreba njihovih porodica. I to je značenja Njegovih, uzvišen neka je, riječi: “I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: “Višak!”.

A onda Uzvišeni kaže: “I traži da se čine dobra djela...” i to je svako dobro djelo. A najbolje dobro djelo je monoteizam (tevhid) a onda prava robovanja i prava robova (ljudi).

Zatim Uzvišeni kaže: “…a nezanalica se kloni!” tj. kada se džahil prema tebi nepristojno ophodi ti mu ne uzvraćaj na takav način, kao što su riječi Uzvišenog: “…a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!” te, prema ovome, prethodni ajet nije derogiran već on treba da ga se kloni s tim da mu predoči koje je Allahovo pravo kod njega te da se ne sveti radi sebe.

E takav je bio njegov, sallallahu alejhi ve selleme, ahlak.

Nekoliko hadisa o ahlaku

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, veli: “Allahov Poslanik je bio čovjek najljepše ćudi i naravi.
Takođe, Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaže: “Nisam dodirnuo ni brokata (vrsta tkanine protkane svilom) ni svile mekše ni blaže od dlana ruke Allahovog Poslanika, i nisam nikada primirisao ljepšeg i prijatnijeg mirisa od mirisa Allahovog Poslanika. Služio sam Allahovog Poslanika deset godina i nikada mi nije rekao ni uf, niti mi je kada prigovorio za neku stvar koju sam učinio: zašto si to učinio?’, niti za neku stvar (posao) koju nisam učinio: ‘zašto to nisi učinio?”

Nevvas ibn Sem`an, radijallahu anhu, kaže:

“Pitao sam Allahovog Poslanika o dobročinstvu i o griješenju, pa mi reče: ‘Dobročinstvo je lijepa narav, a grijeh je ono što se koleba u tvojoj duši i ne želiš da za to saznaju ljudi.“‘

Prenosi Vabise, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Dobročinstvo je ono pred čim se duša smiruje a grijeh je ono što kopka u grudima.

Abdullah ibn Amr ibnul-As, radijallahu anhuma, kaže: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio nepristojan, besraman, niti je bio nemoralan, bestidan (u svome govoru i ponašanju), i govorio je: ‘Zaista su među vama najbolji oni koji su najljepšeg ponašanja.“‘.

Ebu Derda`a Uvejmir ibn Malik el-Hazredžijj, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nijedna stvar neće biti teža na Sudnjem danu, na mizanu (tereziji) vjernika od lijepe naravi. Zaista, Allah mrzi bezobrazne brbljivce (bestidne u govoru i ponašanju).”

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, veli: “Allahov Poslanik je upitan o onome šta najviše uvodi ljude u Džennet, pa je odgovori: ‘Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje).

Potom je upitan što najviše uvodi ljude u Džehennem, pa je rekao: ‘Usta i polni organ.“‘

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa najpotpunijim su imanom oni vjernici koji su najljepšeg ponašanja, a najbolji među vama su oni  koji su najbolji prema svojim ženama.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će vjernik ljepotom svoga ahlaka doseći stepene onog koji (stalno) klanja i posti.

Prenosi Ebu Umame el-Bahilijj, radijallahu anhu, i kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja garantujem kuću na dnu Dženneta ko ostavi raspravu pa makar bio i u pravu. I kuću u središnjem dijelu Dženneta ko napusti laž pa makar i u šali. I kuću na vrh Dženneta čiji ahlak bude lijep.

Prenosi Džabir, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepše ćudi. A zaista su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na Sudnjem danu, nametljivi govornici i oni koji se samodopadno prenemažu u svom govoru (oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost) i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima.

Ashabi rekoše: ‘Allahov Poslaniče, znamo ko su sersari i mutešeddici (nametljivi govomici i oni koji se prenemažu u govoru), ali ko su mutefejhici?’ On im reče: ‘To su uobraženjaci koji sebe uzdižu nad ostalim.‘”

Autor: Ibnu Kajjim el-Dževzijjeh
Preveo i priredio: Halil ef. Makić

Islamske temeKontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de