Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Poslanik kao najuzvišeniji primjer savršenog i uravnoteženog života (3. dio)

Onaj koji izgrađuje Zemlju i naslađuje se njenim ukusnim jelima i ljepotama
S druge strane, nalazimo ga, sallallahu alejhi ve selleme, – i pored njegove potpune predanosti drugom svijetu (ahiretu) i njegova odbacivanja ovog svijeta i njegovih ukrasa kada je ovaj svijet u odnosu na ahiret predstavio kao kad insan stavi svoj prst u more “pa neka pogleda sa čime će se vratiti?”1) – kao onog koji ovaj svijet nije živio životom isposnika koji ga potpuno odbacuju i koji izražavaju neprijateljstvo prema svemu što je na njemu. Čak šta, on je dobro znao da je ovaj svijet ahiretska njiva, da je čovjek namjesnik na njoj i da on na njoj ima boravak i naslađivanje do određenog roka. Znao je da je izgradnja Zemlje jedna od svrha obvezivanja (čovjeka) i da se ta izgradnja – oličena u poljoprivredi, ratarstvu, industriji, zanatima, trgovini i drugom – smatra ibadetom Allahu ukoliko je odluka (nijjet) ispravna i ukoliko se izvrši na odgovarajući način – bez izdaje, obmane i nemara. I zato je svoje ashabe zadržao na njihovim zanimanjima i niko od njih nije napustio svoje zanimanje kako bi se posvetio samo ibadetu ili nečem drugom. Ne, već ih on poziva da se Allahu približe time što će svoja djela raditi sa ihsanom (na najbolji mogući način): “Uistinu je Allah propisao ihsan (dobročinstvo) u svakoj stvari.”2) Zatim: “Uistinu Allah voli da kada neko od vas radi neko djelo da ga usavrši.”3)

Isto tako, on, sallallahu alejhi ve selleme, nije odbijao lijepe stvari ovog svijeta onda kada su mu bile na dohvat. Već kada bi ih našao uzeo bi ih i zahvalio bi Allahu Uzvišenom. A ako ih ne bi imao ne bi se zamarao njihovim sticanjme niti bi tugovao za njima ako ga mimoiđu.

Od hrane ga je zadivljivalo meso a od mesa posebno ga je zadivljivala plećka. Od pića ga je posebno zadivljivalo mlijeko te je i govorio: “Kog Allah napoji mlijekom neka kaže `Bože moj, podari nam berićeta u njemu i uveličaj nam ga.`”4) Uživao je u friškoj vodi pa bi mu nekada stavljali u nju datula kako bi se ublažila njena slanost.

Od odjeće je oblačio ono što je bio u mogućnosti ali nije imao neki poseban način odijevanja ili određenu formu. Neke je ogrtače posebno čuvao za džumu i bajrame kao i za doček delegacija. Češljao je svoju kosu, mirisao se, volio je miris, gledao se u ogledalo i govorio: “Bože moj, kao što si mi uljepšao ovo moje tijelo uljepšaj mi i moj moral!”5))

Savjetovao je svoje ashabe da se drže čistoće i uljepšavanja kako bi bili lijepog izgleda i prijatnog mirisa. Nije volio da mu iko ulazi rašćeputane kose poput šejtana i govorio je: “Ko ima kosu neka je počasti (održava).”6))

Oporučivao je higijenu nekih posebni organa tijela, poput zuba te je potsticao na korištenje misvaka “Misvak je čistoća za zube i zadovoljstvo za Gospodara.”7))

Isto tako ukazao je na značaj vođenja računa o čitavom tijelu: “Pravo Allaha kod svakog muslimana je da se svake hefte jednom okupa (opere kosu i čitavo tijelo).”8)

U svemu tome dao je svojim ashabima najbolji primjer i bio im je divan uzor. Podučio ih je da se vjera ne sputava ukrašavanjem i da je “Allah lijep i voli ljepotu.”9)

Vidjeli smo ga kako se liječi i liječenje naređuju svojim ashabima. Podučio ih je da Uzvišeni Allah nije spustio nijednu bolest a da za nju nije spustio i lijek, spoznao ga je ko ga je spoznao a propustio ga je naučiti) ko ga je propustio. Za neke bolesti opisao je neke lijekove shodno onome kako je, pretežno, učio od okoline. No, i pored svega ovoga upotrijebljavao je i duhovne lijekove kao što su rukja i dove. Sebi i drugima je učio rukju i podučio ih kako se rukja obavlja upozoravajući ih na svaku onu rukju koja u sebi ima širka.

Stvarnost je da je njegov životopis – kao što smo na to već ukazali – jedan univerzalni, sveobuhvatni i uravnoteženi životopis u kojem svaki tragalac za uzorom može naći mjesto za ugledanjem i slijeđenjem te upute.

Siromah može naći tu prostor za ugledanje i uputu na dan kada je, alejhis-selam, vezao kamen o svoj stomak zbog gladi… Imućni tu nalazi svoj uzor na dan kada mu je Allah dao blagodati i kada je pred njim postavio imetak; nešto za državne riznice a nešto njemu privatno.

Sudija i suđeni, ratnik i onaj koji je u miru, neoženjeni i oženjeni, onaj koji ima jednu i onaj koji ima više žena, otac i sin, mladić i starac, zdravi i bolesni, prisutni i putnik, pošteđeni i onaj koji je u belajima… i mnogi drugi osim njih… svi oni nalaze u njegovom plodnom životu, obimnom životopisu i njegovom sunnetu koji je uputa sasvim veliku širinu kako bi mogli to slijediti i ići uputom njena svjetla… u situacijama udobnosti i lahkoće, u situacijama žestine i poteškoće, u situacijama pobjeda kao i u situacijama poraza.

Velika je mahana kod onih sekti i grupacija među apologetičarima, sufijama i pravnicima to što oni uzimaju samo neku određenu oblast iz njegova, sallallahu alejhi ve selleme, životopisa i njegova sunneta a zanemaruju mnoge druge oblasti. Ili napuhavaju jednu oblast na račun drugih. A kada bi promislili i pravedni bili i kada bi sastvili stvari jedne s drugima našli bi u njegovoj, sallallahu alejhi ve selleme, uputi sveobuhvatnost i uravnoteženost, simetričnost i upotpunjenost koje obuhvataju mnoge za koje se misli da su protivnici. A oni nisu protivnici već je Uzvišeni Allah htio da on bude uzvišeni uzor u svim oblastima života.

 

Dirljive riječi Ibn el-Kajjima

Raduje me da ovdje registrujem ono što je spomenuo imam Ibn el-Kajjim u svojoj knjizi “Opskrba strpljivih i zaliha zahvalnih” vezano za ovo veliko značenje. I kako je to praksa kod njega on je u njoj opširno govorio i naveo primjere, spomenuo dokaze i zasitio govor u povodu pozivanja kao dokaz na njegov, sallallahu alejhi ve selleme, životopis onih koji smatraju strpljivog siromana vrijednijim kao i dokaz njihovih protivnika koji daju prednost zahvalnom bogatašu.

Kaže Ibn el-Kajjim:

“Ono što se treba znati jeste to da u svakoj vrlini Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, zauzima najviše mjesto i vrhunsku poziciju. Ako se jedna skupina ummeta poziva na neku od tih osobina govoreći da je to bolje od onoga što drugi tvrde, i drugi mogu da se pozivaju na to da je njihovo stanje bolje.

Ako borci i mudžahidi tvrde da su najbolja skupina, učenjaci i pravnici iste argumente koriste u svoju odbranu.

Ako se zahidi i ljudi povučeni s ovoga svijeta pozivaju na njegov primjer, onda to mogu i oni koji se bave dunjalukom, vlašću i politikom u svrhu očuvanja Allahove vjere i sprovođenja naredbi.

Ako se na njega poziva strpljivi siromah, poziva se i zahvalni bogataš.

Ako pobožnjaci njegovim primjerom dokazuju vrijednost i prednost nafila, njime i učenjaci dokazuju vrijednost znanja.

On je primjer za povučene i blage ljude, a i za one koji su moćni i okrutni prema nemarnima.

On može biti primjer za stroge i ljude koji ulijevaju strahopoštovanje, kao i za one koji su blage naravi, umjereno šaljivi i koji se lijepo ophode s porodicom i prijateljima.

On je primjer za one koji glasno ispovijedaju istinu, na sve strane je razglašavaju, kao i za one koji su ljubazni, stidljivi i ustručavaju se da nekome direktno u lice kažu ono što mu se ne sviđa.

On je primjer za one koji se striktno pridržavaju osnovnih odredbi, kao i za one koji koriste bogatstvo, širinu i lahkoću Šerijata.

On je primjer za ljude koji se fokusiraju na poboljšanje vjere i srca, kao i za one koji teže ka poboljšavanju tijela i životnih uvjeta. Alejhis-selam je poslan da uskladi ovaj svijet i vjeru.

Na njega se pozivaju oni koji se prepuštaju sudbini, ali i oni koji nastoje da svojim djelima uljepšaju život.

Njega za primjer uzimaju i oni koji gladuju i ustrajavaju u gladi, kao i oni koji su siti i zahvaljuju Allahu na blagodatima.

On je primjer za one koji opraštaju, prelaze preko grešaka i podnose, kao i za one koji vrše odmazdu ondje gdje je propisana.

On je primjer za one koji udjeljuju i sklapaju prijateljstva radi Allaha, kao i za one koji uskraćuju i objavljuju neprijateljstva  radi Allaha.

On je primjer za one koji ništa ne ostavljaju za sutra, kao i za one koji svojoj porodici osiguravaju godišnje namirnice.

On je primjer za one koji se hrane običnom osnovnom hranom, poput popare, ječmenog hljeba i sirćeta, i za one koji jedu ukusna, pržena jela, poslastice, voće, lubenice i sl.

On je primjer za one koji često poste, kao i za one koji ne poste.  On je postio tako da je izgledao da se nikada ne mrsi, a i mrsio se tako da je izgledalo da nikada ne posti.

On je primjer za one koji izbjegavaju lijepe i poželjne stvari, kao i za one koji vole ono što je najbolje na ovom svijetu, žene i mirise.

On je uzor onima koji su razumljivi i blagi prema svojim ženama, kao i za one koji ih preodgajaju kada se za to ukaže potreba.

On je uzor za one koji se ne brinu o životnim pitanjima, kao i za one koji se lično bave tim pitanjima, unajmljivanjem, kupovinom, prodajom, uzimanjem zajma, davanjem zaloga…

On je primjer za one koji se u potpunosti odvajaju od žena tokom mjesečnog ciklusa i posta, kao i za one koji svoje žene miluju, a ne opće tokom mjesečnog ciklusa i ljube ih tokom posta.

Ako se  njegovim primjerom povode oni koji su milostivi prema prekršiocu i to vežu za sudbinu, onda se i oni koji kažnjavaju povode njegovim primjerom, pa sijeku ruku kradljivcu, kamenuju bludnika i bičuju alkoholičara.

Na njega se pozivaju oni koji sude prema priloženim dokazima, a i oni koji vode pravednu politiku izgrađenu na posrednim pokazateljima. On bi nekada odustajao od kazne zbog optužbe, a nekada bi kažnjavao zbog optužbe…”

Na kraju ovaj časni imam konstatuje:

“Ovim poglavljem htjeli smo dokazati da strpljivi siromasi nemaju veće pravo da se pozivaju na biografiju Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, od zahvalnih bogataša. Za to najviše prava imaju oni koji najpreciznije slijede njegov sunnet, a Allah daje uspjeh.”

Iz knjige: “El-Hajatu el-rebbanijjetu vel-ilmi” str.  51-65 od šejha Jusufa el-Karadavija.

 

1 Bilježi ga Muslim od Ebu Hurejre
2 Bilježi ga Muslim od Šedada ibn Evsa
3 Bilježi ga el-Bejheki u “Šuabul-iman” od Aiše. U djelu “Sahih el-džamiu el-sagir” (1880) šejh (Albani) ga je ocijenio dobrim
4 Bilježi ga el-Tirmizi u “Dovama” od Ibn Abbasa (3455) i kaže: “Hadis je hasenun sahihun”
5 Bilježi ga Ahmed od Ibn Mes`uda. Pogledati “Sahih el-džamiu el-sagir” (1307
6 Bilježi ga Ebu Davud od Ebu Hurejre. Pogledati “Sahih el-džamiu el-sagir” (6493
7 Bilježi ga Ahmed od Ebu Bekra i Aiše, el-Nesaijj, Ibn Hibban, Hakim i Bejheki od Aiše i Bejheki od Ebu Umame. Bilježi ga i Taberani u “el-Evsetu” od Ibn Abbasa. Pogledati isti izvor (3695
8 Bilježe ga Buhari i Muslim. Isti izvor (3154).
9 Bilježi ga Muslim od Ibn Mes`uda

 

Preveo: Halil Makić

www.imam.ba

Islamske temeKontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de