Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 29

Sadekatul-fitr je obaveza svakog slobodnog muslimana koji posjeduje imetka koliko je makar jedan sa`a a koji prevazilazi njegove svakodnevne potrebe hranjenja, jedan dan i noć, svoje porodice.

Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, kaže:

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra: jedan sa'a hurmi ili jedan sa'a ječma, i to za svakog muslimana bio on slobodan ili rob, muško ili žensko!" (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibnu Madždže)

(Pojašnjenje; sa`a je mjera koja označava količinu. Sastoji se od četiri “mudda”, a jedan mud je jedan pregršt. Kod hanefijske uleme jedan sa`a je oko 3.260g).

A svrha mu je da se postač očisti od propusta za vrijeme posta i da to siromahu bude hrana. Najbolje ga je izdvojiti uoči samog klanjanja bajram-namaza a može i dan dva prije bajrama.

Abdullah ibn Abas radijallahu anhuma, kaže:

"Allahov Poslanik, sallallahua lejhi ve selleme, je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, kako bi nam očistio post od ružnih riječi i postupaka, i kako bi se siromasi mogli nahraniti. Ko dadne sadekatul-fitr prije bajram namaza biće mu kabul, a ko tu sadaku udijeli nakon klanjanja bajram-namaza biće mu obična sadaka!" (Ebu Davud, Ibnu Madždže, Darekutni, Hakim)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, rekavši:

"Opskrbite sirotinju u bajramskim danima kako ne bi morali bar tada prositi!" (Darekutni, 2/152., br.67.)

Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, kaže:

"Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahua lejhi ve selleme, mi smo izdvajali sadekatul-fitr za svakog muslimana, malog ili velikog, slobodnog ili roba, i to po jedan sa'a hrane ili sa'a ekita (neka vrsta suhog sira), ili sa'a ječma, ili sa'a hurmi, ili sa'a suhog grožđa!" (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibnu Madždže, Darekutni, Malik, Šafija, Ibnu Ebi Šejbe)

Sadekatul-fitr se može dati bilo kojoj od osam kategorija ljudi spomenutih u ajetu o zekatu.

Uzvišeni Allah kaže:

"Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! Allah sve zna i mudar je." (el-Tevba, 60.)

A od ovih osam kategorija siromasi su najpreči.

(Pogledati„Fikhis-sunneh“ 1/386 od el-Sejjida Sabiqa)

Ramazan 2018Uz nas na facebooku
Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de