Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 4.

Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185)

U komentaru ovog ajeta imam Ibn Kesir navodi predaje u kojima se spominje da su i sve prijašnje Allahove objave spuštene u ramazanu. Tako je imam Ahmed ibn Hanbel, rahimehullah, zabilježio od Vasila ibn Eska'a da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Suhufi (spisi Ibrahimovi) objavljeni su prve noći mjeseca ramazana, Tevrat je objavljen šeste noći mjeseca ramazana, Indžil trinaeste noći mjeseca ramazana, a Allah je objavio Kur'an dvadeset četvrte noći mjeseca ramazana."

Međutim, i suhufi, i Tevrat, i Zebur, i Indžil objavljeni su vjerovjesnicima odjednom, dok je Kur'an odjednom objavljen do Kuće uzvišenosti na Dunjalučkom nebu, što se desilo u Noći sudbine (Lejletul-kadr) mjeseca ramazana, kao što Uzvišeni kaže: "Mi smo ga objavili u Noći blagoslovljenoj" (44:3), i kaže:"Mi smo ga objavili u Noći sudbine."

Nakon toga, Kur'an je objavljen Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u posebnim dijelovima, prema slijedu događaja. U jednom predanju Ikrime od Ibn-Abbasa navodi se:
“Kur'an je objavljen na ovosvjetsko nebo odjednom, u Noći sudbine mjeseca ramazana. Allah je govorio Svom Vjerovjesniku što je htio tako da idolopoklonici nisu mogli navesti nijedan primjer na koji im Allah nije odgovorio.”

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!“ (Buhari i Muslim)

Osvrčući se na ovaj hadis imam Ahmed Velijullah ibn Abdur-Rahima el-Dehlevi, rahimehullah, kaže: “Znaj da se ova vrijednost tiče samo džemata muslimana dok nevjernici u ramazanu još više srljaju u smetenosti i u većoj su zabludi u odnosu na muslimane nego u drugim mjesecima. To zbog njihova ustrajavanja na skrnavljenju Allahovih svetinja.

Dok muslimani kada poste i klanjaju a njihovi najodabraniji plivaju talasima nura (svjetlosti) , njihov poziv zahvati sve one iza njih, njihove zrake se preslikaju na one ispod njih i njihovi berićeti zahvate sve njihove skupine i svako od njih se približi (Allahu) shodno svojoj spremnosti za spas i udaljenosti od stvari koje upropaštavaju.

Istina je, njima se zaista otvore vrata Dženneta a zatvore vrata Džehennema jer je njihov (tj. Dženneta i Džehennema) osnov milost i prokletstvo i jer saglasnost stanovnika zemlje na nekom svojstvu priskrbljuje im ono što mu je prikladno od Allahove darežljivosti, kao što smo to naveli u poglavlju o namazu za kišu i hadždžu.

I istina je da se šejtani povežu (spram muslimana) i da se meleki razlegnu oko njih. Jer šejtan ne može da djeluje osim na one čija je duša podesna za njegovo djelovanje.
A njena podesnost njemu (tj. šejtanu) biva zbog prekomjernosti životinjskog nagona, a on je već pokoren.

A i melek se ne približava osim onima koji su se pripremili za njeg. A njihova spremnost je onda kada ovlada melekanski nagon (nefs) a on je već ovladao.”

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 28

  Nema pretjerivanja više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de